Algemene ledenvergadering Zaterdag 20 April

ONDERWERP:       AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE

TIBETAANSE MASTIFF CLUB 2019

LOCATIE:                HELSDINGEN SPORT EN CULTUUR, WESTELIJKE PARALLELWEG 1, 4133 NH VIANEN.

TIJD:                         ZATERDAG 20 april 2019 VAN 11.00 – 12.00 UUR

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag ALV van 2018
 4. Verslag secretaris TMC 2018
 5. TMC resultaat 2018
 6. Theo de Vries herplaatsingsfonds resultaat 2018
 7. Verslag kascontrolecommissie 2018
 8. Benoeming kascontrolecommissie 2019
 9. TMC begroting 2019
 10. Theo de Vries herplaatsingsfonds begroting 2019
 11. Fokreglement
 12. Samenstelling bestuur TMC
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

U dient zich uiterlijk zaterdag 13 april 2019 schriftelijk of via mail bij de secretaris van de Tibetaanse Mastiff Club aan te melden voor het bijwonen van de ALV.

Bericht bestuur

Sociale media hebben hun eigen dynamiek. Om te voorkomen dat u onvolledig geïnformeerd wordt over de bevindingen en stappen van het bestuur van de Tibetaanse Mastiff Club met betrekking tot de zwangerschap van Champak van kennel Dekyi Champa  het volgende.

1.De heer Heijmans van kennel Dekyi Champa heeft de secretaris van de Tibetaanse Mastiff Club ter info meegedeeld dat zijn teef Champak zwanger is en dat hij ondanks het overschrijden van de leeftijdsgrens van 96 maanden (8 jaar) de zwangerschap door laat gaan. Een boete en straf van de Raad van Beheer voor lief nemende. Dit met als argument dat Champak altijd een super moeder is geweest en nog in hele goede conditie en gezondheid is.

2.Het bestuur heeft hierop richting de heer Heijmans samenvattend als volgt gereageerd.

Van de zwangerschap van Champak en het doorzetten daarvan is het bestuur van de Tibetaanse Mastiff Club geschrokken. Het bestuur betreurt het dat heer Heijmans bij het vermoeden van een eventuele dekking van Champak het bestuur hierover niet benaderd heeft. Het bestuur werd pas achteraf geïnformeerd nadat duidelijk was dat Champak drachtig was en dat besloten was de dracht van haar voort te zetten. In het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer en in het verenigingsfokreglement wordt niet voor niets de leeftijdsgrens van 96 maanden (8 jaar) aangehouden waarop een teef nog drachtig mag worden. De grens van 96 maanden ( 8 jaar) is ter bescherming van de moederhond omdat er een verhoogd risico is bij dracht en bevalling op die leeftijd. Bij de bevalling zal Champak, geboren op 7 januari 2010, de leeftijd van 9 jaar naderen. Een van de punten waar de Tibetaanse Mastiff Club 35 jaar geleden voor opgericht is, is o.a. het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van het ras. Met zijn besluit wordt dit niet gediend en wordt een verkeerd signaal afgegeven.

Het bestuur heeft daarom unaniem besloten in 2018 en 2019 geen weekberichten, geboorte berichten van kennel Dekyi Champa op de website, het clubblad en andere sociale media van de Tibetaanse Mastiff te plaatsen en indien aan de orde geen pup-bemiddeling en/of bemiddeling bij herplaatsing te verlenen. Indien de volgende keer opnieuw tegen het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer en/of het verenigingsfokreglement en/of statuten en/of het huishoudelijk reglement gehandeld wordt, volgt onmiddellijke uitsluiting van het lidmaatschap en clubfokkerschap van de Tibetaanse Mastiff Club.

3.De reactie van de Raad van Beheer is “

“Wij zijn verheugd dat u het Verenigingsfokreglement handhaaft en de overtreder een passende maatregel oplegt. Dit maakt dat het VFR geen dode letter is, maar het welzijn van de honden waarborgt. Zoals u ook in uw brief aan de fokker schrijft”.

4.Richting de heer Heijmans hebben we het alleen nog maar gehad over de overschrijding van de leeftijdsgrens van 96 maanden omdat dit de grootste aanslag op de gezondheid van een teef is. In strijdt met het verenigingsfokreglement is Champak nu ook voor de 3de keer gedekt door dezelfde reu waar maximaal 2 keer is toegestaan en wordt het voor Champak het 5de nest waar een maximum geldt van 4.

5.Voor de duidelijkheid. Het bestuur heeft in zijn brief aan de heer Heijmans een waarschuwing gegeven dat als hij nog een keer de regels overtreed hem het lidmaatschap en clubfokkerschap ontnomen wordt. De heer Heijmans heeft na het ontvangen van het schrijven van het bestuur als reactie zelf besloten geen clubfokker meer te zijn.

Namens het bestuur van de Tibetaanse Mastiff Club

R.M. van Lieshout

Secretaris

Nieuwjaarswandeling 2019

 

Nieuwjaarswandeling 12 januari 2019 van 11:00

De Tibetaanse Mastiff Club organiseert een nieuwjaarswandeling voor onze Tibetaantjes met baasje(s).

Een uitgesproken moment om ervaringen en tips met elkaar uit te wisselen en een leuk begin van het nieuwe jaar.

Datum: 12-01-2019

Locatie:

Het strand van Noordwijk
Kon. Astridboulevard 84
2202 BD Noordwijk.
Aanvang: 11.00 uur.

De wandeling kan naar vrije keus afgesloten worden met een lunch in:

Club beach O

Koningin Wilhelmina Boulevard 20-31 (Strandafrit 16-17)
2202 GV Noordwijk

U kunt zich opgeven voor de wandeling/lunch bij:
Bettina Marsman
per telefoon 06 22826454
of per email, info@trikaya.nl.

Volg Facebook