Reglement

Huishoudelijk Reglement 2004

Artikel 1

Elk jaar treden er bestuursleden af volgens het volgende rooster:

A : bij bestuur bestaande uit vijf bestuursleden

Het eerste jaar treedt de voorzitter af.

Het tweede jaar treden twee bestuursleden af.

Het derde jaar treden twee bestuursleden af, zulks iedere keer als de betreffende bestuursleden een periode van drie (3) jaar hebben gefunktioneerd.

Enzovoort.

B : bij bestuur bestaande uit zeven bestuursleden.

Idem, maar in het tweede en derde jaar treden telkenmale 3 bestuursleden af. De eerste aftreding heeft plaats tijdens de algemene jaarvergadering in het jaar na het jaar van oprichting. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Bij het ontstaan van één of meer tussentijdse vacatures wordt daarin voorzien op de eerstvolgende algemene vergadering.

Nieuwgekozen bestuursleden worden op het rooster van aftreden geplaatst daar waar zij het lid vervangen. De periodieke bestuursverkiezing heeft plaats in de algemene ledenvergadering, welke binnen vier (4) maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt gehouden.

Artikel 2.

De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en leden, waarbij hij de volgorde van de te behandelen zaken – in de vergadering regelt.

Tevens zorgt hij voor handhaving der statuten en van het huishoudelijk reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen.

Artikel 3.

De sekretaris voert de korrespondentie van de vereniging waarvan hij kopie houdt. Hij houdt de notulen der vergadering in een afzonderlijk daartoe bestemd boek, welke hij met de voorzitter na goedkeuring ondertekent. Hij houdt een presentielijst der aanwezige leden op vergaderingen in boekvorm bij. Ieder der aanwezige leden op vergaderingen is verplicht deze te tekenen.

Jaarlijks stelt hij een verslag samen betreffende de toestand der vereniging dat na goedkeuring door het bestuur, in de jaarlijkse algemene vergadering aan de orde zal worden gesteld.

Artikel 4.

De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van de vereniging en tekent- de kwitanties. De invordering der kontributies is aan hem opgedragen. Voor het doen van uitgaven verbintenissen die de som van € 300 (was f. 300) te boven gaan, behoeft de penningmeester de goedkeuring van het bestuur. Hij is belast met het behoorlijk bijhouden van een kasboek.

Hij doet op de jaarvergadering rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar.

De goedkeuring van de kaskommissie wordt door de algemene jaarvergadering beschouwd als décharge van de penningmeester voor diens beheer afgelopen jaar.

Artikel 5.

Bestuursleden en andere funktionarissen zijn verplicht om bij het beëindigen van hun funktie de onder hun berusting zijnde verenigingsstukken onmiddellijk aan het bestuur afte dragen.

Artikel 6.

Het bestuur is gehouden bij niet-aannemen van een kandidaat-lid als lid op aanvraag de redenen hiervan op te geven aan de bewuste persoon.

Artikel 7.

Het bestuur heeft het recht een lid na officiële aanmaning, dat is door toezending van een aangetekende brief, de algemene vergadering wegens wanbetaling tot royement voor te dragen. Een aldus Geroyeerd lid kan eerst dan weer als lid der vereniging worden toegelaten, wanneer hij of zij de achterstallige bedragen heeft aangezuiverd alsmede eventuele door zijn wanbetaling voor de vereniging ontstane kosten heeft voldaan.

Artikel 8.

Zij, die na 1 juli lid worden, betalen voor het lopende kalenderjaar de helft der jaarlijkse kontributie. Gezinsleden zijn de helft van de jaarkontributie verschuldigd. Toevoegen: de bij de TMC aangesloten en erkende clubfokkers hebben de mogelijkheid om nieuwe eigenaren van een Tibetaanse Mastiffpup aan te melden als clublid voor het lopende kalenderjaar. De kosten hiervoor bedragen € 10,– per nieuw lid, te voldoen door de fokker. Het nieuwe lid moet daar wel toestemming voor geven. Tevens wordt de fokker verzocht, toestemming te vragen aan de koper, dat zijn/haar n.a.w. gegevens door de TMC gebruikt mogen worden voor interne zaken zoals bv. nageslachts controle en gezondheidsonderzoeken.

Artikel 9.

De bestuursvergaderingen worden gehouden op de plaats en tijd, die door de voorzitter is bepaald; de ledenvergadering als door het bestuur wordt vastgesteld. Vergaderingen zullen steeds zoveel mogelijk centraal in het land in een met het openbaar vervoer gemakkelijk bereikbare plaats moeten plaatsvinden.

Artikel 10.

Ieder lid, gezinslid of erelid heeft het recht staande de vergadering voorstellen of moties in te dienen. Voorstellen worden na toelichting door de voorsteller op de agenda der volgende ledenvergadering geplaatst mits de vergadering zich daarvoor verklaart. Over voorstellen die niet op de agenda staan, kunnen geen beslissingen worden genomen.

Artikel 11.

Alle uitgaande stukken van de vereniging of van het bestuur worden door de sekretaris getekend voor zover dit niet anders bij de wet of bij verordening wordt vereist.

Artikel 12.

Alle besluiten eisen een volstrekte meerderheid van stemmen, zijnde de helft der geldig uitgebrachte stemmen plus één, mits bij statuten en/of reglement niet anders is bepaald.

Artikel 13.

In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan, beslist in spoedeisende gevallen het bestuur, in alle andere gevallen de algemene vergadering.

TMC versie 16/06/2004